دستورالعمل های طراحی

نکاتی که باید در طراحی رعایت شود:


1-چنانچه فایل طراحی شده از جانب شما باشد و اکرها RGB-16BIT مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.


2-کیفیت کلیه فایل های چاپی بایستی 300Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیتتصویر پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.


3-چنانچه فایل طراحی شده از جانب شما باشد در فرم هایی ویزیت ساده 3 میلیمتر و در فرم های دورگرد 5 میلیمتر خلاصی برش رعایت شود.

در فرم هایی که برجستگی دارد،فایل های برجستگی آن از کناره های کار 7 میلیمتر فاصله داشته باشد.


4-چنانچه در فرم های کتان از تمپلات رنگ استفاده کنید مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.


5-چنانچه فایل طراحی شده از جانب شما باشد و در صورت استفاده از نوشته 4 رنگ،مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.


6-در کلیه سفارشات چاپی خطای برش وجود دارد (حداقل 3 میلیمتر) دقت داشته باشید در صورت حساسیت سایز سفارشتان بایستی این خطا را در نظر بگیرید.


7-در چاپ فایل هایی که Qr-code دارند مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال خوانا شدن Qr-code ندارد.

در صورت استفاده از Qr-code فقط از رنگ مشکی تک 100(Black:100)بایستی باشد.

Top